Zavarovanje

Vključitev v socialna zavarovanja

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od te vrste dela se plačujejo polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (npr. pokojninska doba).

Od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se prav tako plačuje poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela v skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (6,36 %), ki pa gre pri tej obliki dela v breme delodajalca.

Plačuje se tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, in sicer v deležu od zaslužka dijaka ali študenta (0,53%).

Postopek v primeru nesreče

 1. Prijava nezgode:

  Če se je zgodila nesreča na delovnem mestu, je potrebno le to takoj javiti neposrednemu vodji, delodajalcu. Delodajalec pa mora poskrbeti, da se poleg ogleda mesta nezgode in izpolnitvi prijave nezgode pri delu na obrazcu ER 8, nezgoda prijavi Inšpekciji RS za delo. Prijava se izpolni na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletni strani Inšpektorata RS za delo.

 2. Zdravnik:

  Zdravljenje in predlog za oceno invalidnosti pri invalidski komisiji.

 3. Vloga in uveljavljanje pravic na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

  Potrebna dokumentacija, ki jo zahteva ZPIZ:

  • - potrjena prijava o nesreči oz. nezgodi pri delu
  • - potrdilo o plačanem prispevku s strani študentskega servisa
  • - ocena invalidnosti s strani osebnega zdravnika.

Informativno o pokojninski dobi


Pokojninska doba je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - 2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS.

Dijakom in študentom se tako prizna po 1 mesec pokojninske dobe za doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun. (Do vključno z letom 2016 se je priznalo po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 56 % povprečne mesečne plače.)

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici.

Okvirna višina pokojnin


Povprečna mesečna plača v letu 2019 je znašala 1.753,84 evrov, 60 % od te plače znaša 1.052,30 evra. Torej bi si študent (glede na te podatke), prislužil po 1 mesec pokojninske dobe za vsakih prejetih 1.052,30 evra bruto (znesek na napotnici) oz. 889,19 evra neto (izplačilo).

Če bi študent v celotnem letu 2019 zaslužil (prejel na račun) npr. 2000 evrov, kar znaša 2366,83 € bruto, bi s tem pridobil 2 meseca in 7 dni pokojninske dobe.

Za eno koledarsko leto pa se posamezniku lahko prizna le 12 mesecev pokojninske dobe, vsa preplačila pa se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove (višina pokojnine).