Splošni pogoji »E-POSLOVANJE ŠTUDENTSKI.SI«

Aplikacija "E-poslovanje Študentski.si" za podjetja omogoča:

 • pregled veljavnih napotnic
 • elektronsko naročanje napotnic
 • pregled vrnjenih napotnic
 • elektronsko vračanje napotnic
 • pregled prometa članov
 • pregled in tiskanje računov
 • pregled zapadlih računov
 • iskanje po postavkah na računih
 • naročilo prostega dela
 • pregled regulativ ter obvesti
 • opis del, ki jih študentje in dijaki opravljajo v podjetju
 • pregled izkušenj in kompetenc, ki jih študentje in dijaki pridobijo z delom v podjetju

Uporabnik pristopi k uporabi storitve »E-POSLOVANJE ŠTUDENTSKI.SI« (»Storitev«) z Registracijo.

Storitev je za uporabnika brezplačna in je namenjena izključno podjetjem in ne potrošnikom.

 1. Pooblaščena oseba
  Pooblačena oseba pooblaščena za zastopanje Uporabnika v zvezi s področjem, na katerim je namenjena Storitev (priprava in potrjevanje obračunov; ostala področja, na katerih se uporablja Storitev). Neizpodbitno se šteje, da je vsako dejanje Pooblaščene osebe odobril zakoniti zastopnik Uporabnika. Pooblaščena oseba organizira uporabo Storitve pri Uporabniku. Uporabnik izrecno in nepreklicno jamči, da so vse aktivnosti Pooblaščene osebe pravno zavezujoče.
 2. Sprememba Pooblaščene osebe:
  Uporabnik lahko spremeni Pooblaščeno osebo oz. imenuje novo tako, da to pisno s priporočeno pošiljko sporoči Uporabniku na njegov naslov in o takšni novi pooblaščeni osebi posreduje vse podatke iz 3. točke te izjave. Za novo Pooblaščeno osebo veljajo vsi pogoji iz te izjave.
 3. Pogoji za uporabo Storitve:
  i) Uporabnik uporablja Storitev izključno za lastne potrebe. ii) Uporabnik skrbi za zaupnost dodeljenih gesel. Dokler Uporabnik pisno ne obvesti Ponudnika o spremembi Pooblaščene osebe se šteje, da ima Pooblaščena oseba polna pooblastila v zvezi s Storitvijo in vsa dejanja/zaveze, povezane s Storitvijo. iii) Uporabnik se izrecno in nepreklicno odreka vsem ugovorom, kakorkoli povezanim s tem, da je Storitev uporabljala nepooblaščena oseba. iv) Sprememba Pooblaščene osebe velja izključno za naprej (od takrat, ko Ponudnik prejme pisno obvestilo o takšni spremembi, ki ga poda Uporabnik) in v nobenem primeru ne more veljati za nazaj oz. kakorkoli vplivati na obdobje pred to spremembo. v) Uporabnik ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine na programski opremi, ki se uporablja pri Storitvi. vi) Ponudnik lahko tretji osebi razkrije uporabnika Storitve (kontaktne podatke), če je to potrebno zaradi zagotavljanja Storitve.
 4. Obračun opravljenega študentskega dela:
  Uporabnik izrecno in nepreklicno soglaša, da je obračunski list, pripravljen s Storitvijo, identičen pisnemu (tj. podpisanemu in žigosanemu obračunskemu listu), na podlagi katerega Ponudnik izda račun za opravljeno študentsko delo. Za posredovanje podatkov za obračun študentskega dela je odgovoren izključno Uporabnik. Na obračunskem listu je navedena številka napotnice, ime in priimek člana, opravljeno delo in pripadajoče plačilo za opravljeno delo (zaslužek študenta). Ponudnik obračuna vse dajatve skladno z veljavno zakonodajo. Uporabnik se izrecno odreka kakršnemukoli ugovoru iz naslova, da obračun ni pravilen/zavezujoč zaradi tega, ker ga ni pripravila pooblaščena oseba Uporabnika. Uporaba Storitve v ničemer ne zmanjšuje odgovornosti Ponudnika za plačilo za opravljeno delo.
 5. Jamstva Ponudnika:
  Ponudnik jamči, da: i) bo s pričakovano skrbnostjo skrbel za dostopnost in varnost Storitve ii) bo skrbel za varno povezavo med strežnikom in uporabnikom v okviru protokola SSL, iii) vodil evidenco dostopov do Storitve.
 6. Omejitev odgovornosti Ponudnika:
  Ponudnik ni odgovoren za nobeno škodo oz. posledico, ki je posledica: i) težav Uporabnika z dostopom do spleta; ii) programske ter strojne opreme Uporabnika; iii) izgube podatkov zaradi razlogov na strani Uporabnika, iv) lahke malomarnosti Ponudnika.
 7. Odpoved in blokiranje Storitve:
  Uporabnik lahko kadarkoli odpove Storitev. Odpoved je veljavna, če jo Uporabnik pošlje pisno s priporočeno pošiljko na naslov Ponudnika tj. Študentski d.o.o., Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje. Ponudnik z dnem prejema pisne odpovedi prepreči dostopnost Storitve Uporabniku, Uporabnik pa je nemudoma dolžan posredovati vse podatke, potrebne za obračun. Ponudnik lahko Uporabniku prepreči uporabo Storitve, če Uporabnik krši pravila uporabe Storitve ali ravna tako, da bi lahko nastala škoda Ponudniku ali tretjim osebam. Ponudnik lahko to stori brez vnaprejšnjega obvestila.
 8. Razno:
  O morebitnih sporih v zvezi s Storitvijo med Ponudnikom in Uporabnikom bo odločal stvarno pristojno sodišče v Celju. Uporabnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov in potrjuje, da je to izjavo podpisal zakoniti zastopnik Uporabnika.