Splošni pogoji

Kdo lahko dela preko študentskega servisa:

 • Osebe s statusom dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji.
  Osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
 • Osebe, ki so dopolnile starost 15 let in so zaključile osnovno šolo v tekočem šolskem letu in bodo pridobile status dijaka s pričetkom novega šolskega leta.
 • Dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole).
 • Tuji državljani s statusom dijaka ali študenta v Sloveniji.
 • Študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki nimajo pravice opravljati občasnih in začasnih del preko študentskega servisa so osebe ki:

 1. -  jim je prenehal status študenta ali dijaka,
 2. - so sklenile delovno razmerje,
 3. - so pridobile status zasebnika ali samostojnega podjetnika,
 4. - so vpisane v evidenco brezposelnih oseb,
 5. - so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
Status študenta preneha:
- študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
- študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
- študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
- če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
- če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
- če se izpiše,
- če je bil izključen.


Študenti nerezidenti, ki delate preko študentskega servisa v Sloveniji, ste v izogib dvojnega obdavčevanja upravičeni do vračila plačanega davka.

Zahtevek za vračilo plačanega davka je obrazec KIDO 12, ki ga vložite na pristojni davčni urad.

Poslovanje je zelo preprosto - Vse kar potrebujemo so podatki podjetja, ki delo naroča - potrdilo o registraciji (naslov, davčna, matična, TRR), število študentov oziroma dijakov, ki jih potrebujete, podatke o vrsti dela ter usposobljenost in znanje, ki so potrebni za uspešno in učinkovito opravljanje dela.

Delo dijakov in študentov je ceneje - Delo dijakov in študentov ni obdavčeno. Strošek delodajalca je sestavljen iz nagrade, ki jo prejme dijak oziroma študent, koncesijske dajatve in prispevkov. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) se na študentsko delo obračuna koncesijska dajatev 16 %, ter dodatna koncesijska dajatev 2 % , pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % ter prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %.

Dijaki in študentje so zavarovani - Študentom in dijakom se odvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,5 % od zaslužka.
Delo se študentom in dijakom šteje v pokojninsko dobo, uradno pa bodo imeli tudi priznane delovne izkušnje. Izpis pokojninske dobe lahko dobijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Struktura računa študentskega servisa in delitev koncesijske dajatve

Splošni pogoji poslovanja

Študentski d.o.o. je na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov. Koncesijska pogodba se dodeli za eno leto, potrdilo je obešeno na vidnem mestu v poslovalnici in objavljeno na spletni strani.

Študent ali dijak (član) se lahko vpiše v študentski servis tako, da izpolni vpisni list s svojimi osebnimi podatki, ter predloži potrdilo o vpisu, ki dokazuje da ima status študenta oz. dijaka.

Preko študentskega servisa lahko delajo:

 • Osebe s statusom študenta ali dijaka( redni ali izredni študenti)
 • Osebe s statusom dijaka, ki se izobražujejo v programih izobraževanja odraslih (t.i. izredni dijaki), lahko delajo do dopolnjenega 26. leta.
 • Osebe, ki so dopolnile starost 15 let in so zaključile osnovno šolo v tekočem šolskem letu in bodo pridobile status dijaka s pričetkom novega šolskega leta.
 • Tuji državljani s statusom dijak ali študenta v Sloveniji
 • Osebe s statusom dijaka ali študenta v Sloveniji na začasnem delu pri delodajalcu v tujini

Člani s podaljšanim statusom so aktivni člani študentskega servisa. Aktivni član je na študentski servis dostavil veljavno potrdilo za tekoče šolsko leto. Kot aktivni člani imajo vpogled v bazo prostih del, lahko dostopajo do kontaktnih podatkov o prostih delih, dvignejo napotnico za delo, so deležni raznih obvestil in ugodnosti.

Člani brez podaljšanega statusa so pasivni člani.

Člani se lahko vpišejo kot aktivni iskalci priložnostnih del tako, da na posebnem obrazcu izberejo svoje želje glede dela (kaj, kdaj in za koliko) in se s tem vpišejo v bazo iskalcev del. Aktivnemu iskalcu priložnostnih del posredujemo informacije samo v primeru, da so aktivni člani (da imajo podaljšan status za tekoče šolsko leto).

Informacije o razpoložljivih priložnostnih delih posredujemo aktivnim članom v poslovalnici preko osebnega kontakta, preko telefona (ob ustrezni identifikaciji), preko sms sporočila ali e-pošte (ko je član predhodno izpolnil posebno dovolilo za posredovanje informacij preko SMS in E-pošte).

Člani imajo možnost uporabe spletne aplikacije "članske strani".

Aplikacija "članske strani" omogoča:

 • pregled osebnih podatkov
 • spremembo osebnih podatkov
 • pregled odprtih stalnih ter enkratnih napotnic
 • pregled vrnjenih napotnic
 • ažurno spremljanje plačil na napotnicah
 • pregled aktualnih prostih del vključno s kontaktnimi podatki - to je omogočeno samo aktivnim članom
 • pregled in izpis dokumenta E-izkušnje

E-izkušnje so dokument, v katerem se beležijo vse izkušnje in kompetence pridobljene s študentskim delom.

Podjetje, ki želi sodelovati s študentskim servisom vpišemo v bazo in ga identificiramo. Za vpis v bazo potrebujemo podatke o nazivu, naslovu, davčni številki, matični številki in odgovorni kontaktni osebi.

Podatke o podjetju verificiramo z javno objavljenimi podatki o pravnih osebah.

Poslovni partner (v nadaljevanju podjetje), ki potrebuje občasno in priložnostno pomoč pri delu, lahko najame študenta ali dijaka. Podjetje lahko študenta ali dijaka poišče in izbere samostojno ali pa objavi prosto delo na študentskem servisu.

Za objavo dela je potreben vpis v bazo študentskega servisa. Vpis obsega naziv, naslov, davčno in matično številko, ter podatke o odgovorni osebi in podatke o kontaktni osebi glede dela. Za objavo prostega dela objavi podjetje tudi podatke o delu.

Prosto delo je objavljeno v poslovalnici študentskega servisa in na spletni strani www.studentski.si. Kandidati se praviloma javljajo kontaktni osebi podjetja in se sami dogovarjajo o pogojih dela, lahko pa študentski servis na željo podjetja tudi zbira kandidate in naredi izbor primernih kandidatov.

Ko se član in podjetje dogovorita za delo, se naroči napotnica.

Napotnico lahko naroči član za podjetje ali podjetje za člana. Napotnica nadomešča pogodbo o delu in mora biti izdana pred pričetkom oz. na dan pričetka dela.

Član lahko opravlja delo v okviru veljavnosti napotnice. Veljavnost napotnice je vezana na trajanje dela ali na trajanje statusa študenta ali dijaka.

Napotnica je lahko enkratna ali stalna. Enkratna napotnica je namenjena enkratnemu delu, na to napotnico je lahko samo eno nakazilo. Stalna napotnica pa je namenjena za člane, ki v podjetju delajo dlje časa. Na stalno napotnico je lahko vezanih več nakazil. Del stalne napotnice je obračunski list, priloga na katero se izpolnijo podatki o opravljenem delu.

Pred pričetkom dela podjetje, član in študentski servis podpišejo in s tem potrdijo veljavnost napotnice. Podjetje mora en izvod potrjene napotnice izročiti članu, en izvod pa vrne na študentski servis. Ostale izvode obdrži na podjetju. Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta člana.

Po preteku dela ali obračunskega obdobja naročnik dela (podjetje) izpolni napotnico oz. obračunski list s podatki o opravljenem delu. S potrjeno napotnico oz. obračunskim listom se podjetje zaveže da je član opravil delo. Študentski d.o.o. na podlagi izpolnjene in potrjene napotnice izstavi račun podjetju. Podjetje mora poravnati svoje obveznosti v določenem roku na Študentski d.o.o.

Račun sestavljajo znesek za člana, koncesijske dajatve, prispevki in ddv. Osnova za izstavitev računa je znesek za delo, ki je plačilo članu (študentsko delo).

Na ta znesek se obračunajo:

 • koncesijka dajatev 16%
 • dodatna koncesijska dajatev 2%
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,63%
 • prispevek za poškodbe pri delu 0,53%.

Osnova za obračun prispevkov je bruto študentsko delo zmanjšano za 10% normiranih stroškov.

Koncesijska dajatev in prispevki so obdavčeni z 22% DDV, študentsko delo ni obdavčeno.
Te storitve obračuna študentski servis v imenu podjetja in za njegov račun.

Najkasneje en delovni dan po prejemu plačila s strani podjetja, Študentski d.o.o. nakaže znesek članu.

Pri nakazilu člana študentski servis od študentskega dela odvede znesek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,5%. 84,5% od zneska študentskega dela se nakaže študentu.

Dnevno se javijo vsa nakazila na davčno upravo z REK-O obrazcem.

Podjetja imajo možnost prejemanja e-računov. E-račun lahko podjetje prejme direktno v spletno banko ali na elektronski naslov. Podjetje se prijavi na prejemanje E-računov z izpolnitvijo obrazca za prijavo.

Podjetje lahko uporablja spletno aplikacijo "E-poslovanje".

Za uporabo le-tega je potrebna ustrezna Registracija.

Aplikacija "E-poslovanje" za podjetja omogoča:

 • pregled veljavnih napotnic
 • elektronsko naročanje napotnic
 • pregled vrnjenih napotnic
 • elektronsko vračanje napotnic
 • pregled prometa članov
 • pregled in tiskanje računov
 • pregled zapadlih računov
 • iskanje po postavkah na računih
 • naročilo prostega dela
 • pregled regulativ ter obvesti
 • opis del, ki jih študentje in dijaki opravljajo v podjetju
 • pregled izkušenj in kompetenc, ki jih študentje in dijaki pridobijo z delom v podjetju

Podjetje je Študentskemu d.o.o. dolžan, v primeru zamude s plačilom svojih obveznosti, poleg zakonskih zamudnih obresti, poravnati še stroške opominjanja in stroške izterjave.

Študentski d.o.o. ima pravico preverjanja zanesljivosti/bonitete podjetja.
Na podlagi bonitete podjetja in izkušenj v medsebojnem poslovanju lahko Študentski d.o.o. tudi preneha poslovanje s podjetjem.

Študentski d.o.o. si pridružuje pravice, da po določitvi statusa neplačnika (zamuda plačila 30 dni po valuti, izvršba, oz. po presoji da je sodelovanje za člane preveč tvegano) prekine poslovno sodelovanje, tako da ne izda napotnice, prekine že obstoječe napotnice, ter ne objavi prostega dela.

V skladu s finančno politiko Študentski d.o.o. (na podlagi bonitete podjetja in dobrem medsebojnem sodelovanju) se lahko za podjetje odobri tudi akontacija. Akontacija je vnaprejšnje nakazovanje zaslužka člana ter koncesijskih dajatev in prispevkov, pred plačilom računa podjetja. Izpolni se pogodba o medsebojnem sodelovanju, kjer se določi poleg akontacije tudi valuta plačila.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.studentski.si in v poslovalnici.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.2.2015 dalje.